Severine Jacomy Vité

UDA, "Van Depremi Sonrası Yürütülen Psikososyal Programın Değerlendirilmesi" Projesi boyunca çocuklarla çalışmakla ilgili etik konulara saygın bir duyarlılık gösterdi. Bu sonuncusu, ulusal ve uluslararası düzeyde psikososyal destek programları ve politikalarının masa başı incelemesini; hassas gruplar ve toplum ile temsili hanehalkı anketlerinin uygulanması; çocuklar ve STK temsilcileriyle odak grup tartışmaları; paydaş kurumlarından ilgili karar vericilerle derinlemesine görüşmeler; nicel ve nitel verilerin istatistiksel analizi ve araştırma bulgularını sunan nihai değerlendirme raporunun geliştirilmesi.

Çocuk Koruma Şube Müdürü