Kıbrıs Türk Toplumu Hanehalkı Bütçe Anketi

cyprus

Kıbrıs Türk Toplumu Hanehalkı Bütçe Anketi

  • Project Status:
    Ongoing
Full title:
Kıbrıs Türk Toplumu Hanehalkı Bütçe Anketi

2019'da tahmini 3,7 milyar ABD doları olan Kıbrıs Türk toplumunun (KTt) ekonomisinin büyüklüğü, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin (KC) hükümet kontrolündeki bölgelerinin ekonomisinin yaklaşık yüzde 15'i kadardır. Bu farkın yarısından biraz fazlası, kendi nüfuslarındaki farklılıklarla açıklanmaktadır (KTt nüfusu, 2018 için son tahminlere göre KTt'nin yaklaşık yüzde 42'sidir). Temel ekonomik ve sosyal veriler - kanıta dayalı politika oluşturma, başarılı kamu hizmeti sunumu ve şeffaflık için çok önemlidir - KTt'de hâlâ kıttır. Veri toplamanın etkinliğini artırmak için KTt, 2019 yılında bağımsız bir “İstatistik Ofisi” (SO) kurdu ve veri toplamadan sorumlu ana kurum olarak “Başbakanlık” bünyesindeki “Devlet Planlama Teşkilatı” nın yerini aldı.

“SO” nun kurulması önemli bir ilk adım olsa da, “SO” kamuya açık veri toplamanın verimliliğini artırmak için hala kapsamlı desteğe ihtiyaç duymaktadır. Örneğin, önemli personel ve uzman uzman eksikliği var. BT altyapısı eski ve güçlü bir güncellemeye ihtiyaç duyuyor. Hanehalkı anketleri yalnızca ara sıra yapılırken, ulusal hesapların derlenmesi metodolojik iyileştirmelerin yanı sıra kamu kurumları arasında daha sık ve daha kaliteli veri paylaşımı gerektirmektedir.

Hanehalkı Bütçe Anketi, sosyo-ekonomik istatistikleri izlemek için ana veri kaynağıdır, ancak her 6-7 yılda bir gerçekleştirilmektedir (çoğu AB ülkesinde bu tür araştırmalar tipik olarak yıllık olarak yapılmaktadır), bu da "GK" nin doğru ve ekonomideki değişiklikleri zamanında değerlendirme, böylece politika yapıcıların etkili politika tepkileri tasarlama becerilerini kısıtlar. Yoksulluk ve güvenlik açığı rakamları çok düzensiz olarak güncelleniyor ve potansiyel olarak aileleri risklere maruz bırakıyor. Fiyatlar ve hane halkının tüketimi yakından izlenemez ve TC Yönetiminin programları olması gerektiği kadar sık ​​değerlendirilemez, bu nedenle kaynakların verimsiz araçlara yatırılması riski artar. Ulusal hesapların derlenmesinde gerekli olan tüketici fiyat endeksi ağırlıkları (enflasyon ölçümleri için kullanılır) ve hane halkı gelir / gider bilgileri gibi ekonomi için önemli bilgiler, yalnızca Hanehalkı Bütçesinin her turunda hesaplanabilir. Anket.

Hanehalkı Bütçe Anketi, bölgede çalışan Dünya Bankası ekiplerinin operasyonlarında ve projelerinde hayati bir role sahip olacaktır. Dünya Bankası ekipleri, KTt'deki operasyonel ve analitik projelerini tasarlarken güncel bilgilerle donatılacak. Hanehalkı hakkında güncel bilgilerin kullanılmasıyla projelerin yoksulluk etkisinin artması beklenmektedir.